• Coronavirus / Covid-19

  Har människan tappat fotfästet till moderjord och därmed sitt sunda förnuft?

  Är du så sjuk att din kropp inte kan skapa infektiösa sjukdomssymtom?

  - Hur Corona-virus kan rädda ditt liv.

  Kardinalsymtomen vid Covid-19: 

  De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. 1-2% dör. Vilket troligtvis är högt estimerad då det i starten av en epidemi är en tendens till underrapportering av smittade fall. 

  Lunginflammation har varit en del av människans liv i alla tider och kommer att vara det framöver också - med eller utan Covid-19. Associationen till lunginflammation och Covid-19 finns. Dock finns inte orsaksammanhanget. 

  Varför är dessa symtom på det infektiösa tillståndet livsviktiga och INTE livshotande? 

  Feber, slemproduktion och hosta har till avsikt att rena ditt blod, dina organ och vävnader från metaboliskt slagg, så att kroppen efterföljande kan återgå till en bättre funktion, än innan det infektiösa tillståndet. Detta gör kroppen med eller utan Coronavirus. Kroppen har alltid gjort så och kommer förhoppningsvis att fortsätta med det när det behövs. Faran för ditt liv ökar när dessa reningssymtom tolkas som själva sjukdomen och följaktligen undertrycks genom självmedicinering (till ex.kaffe eller överaktivitet) eller medicin. Faran ökar också när du tror att dessa helt normala reningsreaktioner orsakas av de små i samhället - virus och bakterier - och inte har med dig att göra. Denna "sanning" är farlig då den begränsar det faktiska lärande (personligt och själsligt), som finns i det infektiösa tillståndet. Du kan bara hjälpa dig själv när du erkänner och förstår vikten och orsaken till det infektiösa tillståndet.

  Symtom är en reaktion på giftämnen (restprodukter från ämnesomsättningen), som inte har avlägsnats genom njuren, magtarm, lever och hud. Paradoxalt nog är det människor i den sk riskgruppen, som har det största behovet av dessa läknings-renings-reaktioner, eftersom många i den gruppen är invasivt* sjuka.

  Halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är symtom på 1) reflexmässig irritation av nervsystemet pga giftämnen i organ och vävnader 2) direkt irritation pga utvidgande blodkärl, ändrade tryckförhållande i vävnader och kemiska obalanser pga. ansamling av slagg i de påverkade kroppsdelarna.  Genom vila, normal vätskebalans, frisk luft, lösa kläder, diet, osteopatisk behandling (för att lösa upp dödläget som hindrar kroppen i normal eliminering) blir du bättre än du var innan det infektiösa tillståndet. Faktum är att för många av mina patienter är skapandet av det infektiösa tillståndet det första delmålet i att stabilisera patientens hälsa och symptombild på en bättra nivå än innan.

  Andningssvårigheter och lunginflammation kan vara farliga symtom och man kan dö av detta. Dock dör man bara av två primära anledningar 1) när kroppskonstitutionen är så dålig och degenererad att det inte går att upparbeta tillräcklig vitalitet till att kroppen kan klara läkningskrisen.

  2) när patientens omhändertas på fel sätt - får fel mat, för lite vätska, dålig luftkvalitet eller dåliga tempererade förhållande och/eller undertryckande behandling emotsättning till assisterande behandling/omständigheter som hjälper patienten att återfå normal eliminerings-funktion.

  Samtliga av symtomen ovan beskriven kan enbart associeras med Covid-19. Att kroppen kan reagera på toxicitet är ett friskhetstecken. Därav frågan: 

  Är du så sjuk att du inte kan skapa infektiösa sjukdomssymptom? 

  Kroppen ska vara så pass frisk att den kan reagerar - med eller utan Covid - 19. Det icke-invasiva infektiösa tillståndet skyddar mot akuta och kroniska hjärtlung-sjukdomar, allergi-och hudsjukdomar, neurologiska sjukdomar, akuta och kroniska psykiatriska sjukdomar och gynekologiska sjukdomar, metaboliska sjukdomar, reumatologiska sjukdomar och sk autoimmuna sjukdomar, samt många olika sk ortopediska tillstånd tillexempel artritis. Det förebygger även mot cancer. Det infektiösa tillståndet är verkligen ett universalmedel för att förbättra din hälsa på alla sätt.

  Vi bygger vår egna giftämnen hela tiden och kroppens biologi är designad till att reagera när det behövs. Vi kan dö om kroppen är i så dålig skick att den inte kan verkställa och fullfölja en immunologisk renings-reaktion, med eller utan Covid-19. Likaväl som bromsspår enbart är associerad till bilolyckor - bromsspår är inte orsaken till bilolyckor. Och trafikanter omkommer i trafiken med eller utan bromsspår.

  Den obefogade rädslan och paniken som numera råder slår hårt mot ditt nerv-och hormonsystem och därmed den normala reningsfunktionen. Detta är det största hotet mot dina naturliga kroppsfunktioner och därmed din hälsa.  

  Rekommendationer och förbud som regeringar runt om i världen har kommit med, ökar risken för att människors immunförsvar bryts ner och därmed ökar risken för många fler fall av invasiva sjukdomsförlopp. Den risk ökar naturligtvis mycket mer om man lyckas ta fram ett vaccin i syftet att stimulera människans antikropp-produktion. Antikroppar produceras bara när kroppen är sjuk och immuniteten är så dålig att kroppen inte kan hantera normal biologisk rening.

  *invasivt - när giftämnen ansamlar sig i viktiga organ och kroppen inte kan eliminera slagg.