• We're sorry but the page you're looking for is either deleted or renamed.

 • Har människan numera tappat de sista kontakten och fotfästet till moderjord och därmed sitt sista sunda förnuft?

  Varför Coronaviruset kan rädda ditt liv? Är du så sjuk att du inte har några infektiösa sjukdomssymtom?

  Kardinalsymtomen vid Covid-19: 

  De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. 1-2% dör. Vilket troligtvis är högt estimerad då det i starten av en epidemi är en tendens till underrapportering av smittade fall. 

  Lunginflammation har varit en del av människans liv i alla tider och kommer att vara det framöver oxå – med eller utan Covid-19. Associationen till lunginflammation och Covid-19 finns DOCK FINNS INTE orsaksammanhanget. 

  Varför är dessa symtom på det infektiösa tillstånd livsviktiga och INTE livshotande? 

  Feber, slemproduktion och hosta har till avsikt att rena ditt blod, dina organ och vävnaden för metaboliskt slagg så att kroppen efterföljande kan återgå en bättre funktion än innan det infektiösa tillstånd. Detta gör kroppen med eller utan Coronavirus. Kroppen har alltid gjort så och kommer förhoppningsvis att fortsätta med det när det behövs. Faran för ditt liv ökar när dessa reningssymtom tolkas som varande sjukdomen i sig och följaktligen undertrycks genom självmedicinering (till ex.kaffe eller överaktivitet) eller medicin. Faran ökar också för ditt liv och din hälsa när du tror att dessa helt normala reningsreaktioner orsakas av de små i samhället – virus och bakterie och inte har med dig att göra. Då det begränsar den fantastiska lärdom som finns i det infektiösa tillstånd. 

  Symtom är alltså en reaktion på giftämnen (restprodukter från ämnesomsättningen) som inte har avlägsnad på normalt sätt genom njuren, magtarm, lever och hud. Paradoxalt nog är det människor i den så-kallade riskgruppen som har det största behov av dessa läknings-renings-reaktioner eftersom många i den gruppen är invasivt sjuka.

  Halsont, huvudvärk, illamående, muskel och ledvärk är symtom på 1) reflexmässig irritation av nervsystemet pga giftämnen i organ och vävnaden 2) eller direkt irritation pga utvidgande blodkärl, ändrade tryckförhållande i vävnaden och kemiska obalanser pga. ackumulering av slagg i de påverkade kroppsdelar.  Genom vila, normal vätskebalans, FRISK luft, lösa kläder, diet, osteopatisk behandling (för att lösa upp dödläget som hindrar kroppen i normal eliminering) blir du bättre än du var innan det infektiösa tillstånd. 

  Du kan bara hjälpa dig själv när du erkänner och förstår vikten och orsaken till det infektiösa tillståndet.! Det är den obefogade rädslan är farlig!

  Andningssvårigheter och lunginflammation kan vara farliga symtom och man kan dö av detta. Dock dör man bara av två primära anledningar 1) när kroppskonstitutionen är så dålig och degenererad att det inte går att upparbeta tillräcklig vitalitet att kroppen kan klara läkningskrisen 2)  när patientens omhändertas på fel sätt – får fel mat, för lite vätska, dålig luftkvalitet eller dåliga tempererade förhållande och/eller undertryckande behandling emotsättning till assisterande behandling/omständigheter som hjälper patienten att återfå normal eliminerings-funktion.

  Samtliga av symtomen ovan beskriven kan enbart associeras med Covid-19. Att kroppen kan reagera på toxicitet är ett friskhetstecken. Därav frågan: 

  Är du så sjuk att du inte har några infektiösa sjukdomssymptom? 

  Kroppen ska vara så pass frisk att den kan reagerar – MED eller UTAN Covid – 19. Det icke-invasiva infektiösa tillstånd skyddar mot akuta och kroniska hjärtlung-sjukdomar, allergi-och hudsjukdomar, neurologiska sjukdomar, akuta och kroniska psykiatriska sjukdomar och gynäkologiska sjukdomer, metaboliska sjukdomar och så kallade autoimmuna sjukdomar. Det förebygger även mot invasiva förlopp av cancer.

  Är inte Covid-19 farligt? Nej. Vi bygger vår egna giftämnen hela tiden och kroppens biologi är designad till att reagera när det behövs. Vi kan dö med eller utan Covid-19 om kroppen är i så dålig skick att den inte kan verkställa och fullföre en immunologisk renings-reaktion. Coronavirus är inte orsaken utan enbart associerad till den infektiösa sjukdomsreaktionen. Likaväl som bromsspår enbart är associerad till bilolyckor – bromsspår är inte orsaken till bilolyckor. Och trafikanter omkommer i trafiken med eller utan bromsspår. Om vi antar en statistisk synvinkel då har du även MYCKET större risk att dö utan Coronavirus än med Coronavirus.

  Den obefogade rädslan och paniken som numera råder slår hårt mot ditt nerv-och hormonsystem och därmed den normala reningsfunktion. Detta är det största hotet mot dina naturliga kroppsfunktioner och därmed din hälsa.  

  Samtliga av de rekommendationer och förbud som regeringar runt om i världen har kommit med ökar risken för att människors immunförsvar bryts ner och därmed ökar risken för många flera fall av invasiva sjukdomsförlopp. Den risk ökar naturligtvis mycket mera om man lyckas ta fram ett vaccin i syftet att stimulera människans antikropp-produktion. Antikroppar produceras nämligen bara när kroppen är sjuk och immuniteten är så dålig att kroppen inte kan hantera normal biologisk rening.